Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

          İşbu Aydınlatma Metni kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesine uygun olarak müşterilerin/kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

         Sağlık verileriniz KVKK kapsamında özel nitelikli veri olarak sayılmış olup ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın sağlık verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, DR.TUĞBA ARSLAN Kliniği tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, çağrı merkezi, internet sitesi benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

DR.TUĞBA ARSLAN KLİNİĞİ tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kişisel verileriz olan kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi;DR.TUĞBA ARSLAN KLİNİĞİ ile  hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden,DR.TUĞBA ARSLAN KLİNİĞİ ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı olarak fiziki ortamda veya elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin ilgili maddelerinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, çağrı merkezi, internet sitesi benzeri kanallar aracılığıyla II. Bölüm’de yer verilen amaç doğrultusunda Kişisel Veri/ Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz toplanmakta olup fiziki veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Turgut Özal mah.Dua sok.no.9/A Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan klinik merkezine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek,

 • Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Dr.Tuğba ARSLAN Kliniği’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

DR.TUĞBA ARSLAN KLİNİĞİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular klinik tarafından reddedilecektir.